Phép nghịch đảo

Author
Nguyen Thai Son
View Count
3603
License
Other (as stated in the work)
Abstract
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó và ba nửa đường tròn đường kính AB, AC, BC nằm về một phía của đường thẳng AB. Dựng đường tròn tiếp xúc với cả ba nửa đường tròn trên.
Phép nghịch đảo